Skolhälsovården på Kvickenstorpsskolan

Marie Eklund Rizzotto

Måndag-Fredag kl. 08.30-14.30

Mobilnr. 070/1247112 E-mail: marie.eklund.rizzotto@stockholm.se

Sedan den nya skollagen 2010 ingår skolsköterskan i elevhälsans elevhälsoteam som finns placerad på skolan och som arbetar tvärprofessionellt. Elevhälsoteamet arbetar med en strävan efter att eleverna ska nå de uppsatta skolmålen med ett så gott välbefinnande som möjligt i ett bra skolklimat.

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande med en strävan efter att främja fysiskt, psykiskt och socialt välmående hos eleverna utifrån dess olika situationer och förutsättningar.

Det ingår årskurs-relaterade hälsobesök/ samtal och vaccinationer som skall erbjudas alla elever utefter fastställt vaccinationsprogram.

Kvickentorpsskolans skolsköterske-mottagning har öppen mottagning varje dag mellan 08.30-14.30 då skolsköterskan har möjlighet att arbeta förebyggande. Det utförs även enklare sjukvårdsinsatser när ett barn har skadat sig under skoltid. Skolhälsan fungerar som en förlängning av BVC och inte som en förlängning av Vårdcentralen.

Den medicinska kompetensen som skolsköterska och skolläkare ingår i har tystnadsplikt och all information om eleven som behöver diskuteras med andra yrkesgrupper skall först förankras hos eleven samt dess föräldrar.

Skolsköterskan samverkar med andra instanser såsom BUP, Barn och ungdomsmottagningar m.m och kan om behov finns hänvisa/ remittera elever till annan specialkompetens utanför skolan. Skolläkarbesök bokas via skolsköterska.

Dela:
Kategorier: